รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

19 กันยายน 62 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ การการคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด(Best Practices) ประจำปี 2562