นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงว่านายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561