ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล